Ankieta badawcza OBBS (17 II, g. 12:07)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Zostały poniesione duże koszty organizacyjne a zwłaszcza : organizacyjne, personalne, kapitałowe i zbyt mocno KNF dawał do zrozumienia o możliwości i potrzebie utworzenia nowego zrzeszenia.

Reklamy

Ankieta badawcza OBBS (16 II, g. 23:55)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź::

Ankieta badawcza OBBS (16 II, g. 21:26)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: O słuszności decyzji można dyskutować, jeżeli wydana zostałaby bez naruszenia prawa.

Ankieta badawcza OBBS (16 II, g. 12:04)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Mamy do czynienia z sytuacją w której prawnie dozwolone możliwości zrzeszania się banków spółdzielczych są ograniczone działaniami bezprawnymi KNF.Bezprawność Komisji polega na niewykonywaniu w terminie czynności do których Urząd jest zobowiązany terminami ściśle określonymi ustawami , powodując swoimi działaniami zagrożenia dla bezpiecznej i stabilnej działalności banków spółdzielczych pozostawiając je po 31 grudnia 2018 roku poza zrzeszeniem i pozbawiając możliwości wyboru. Czyli komuna wraca.

Ankieta badawcza OBBS (15 II, g. 21:14)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Nowe zrzeszenie dałoby szansę na konkurencyjność, która obecnie jest fikcją. Obecnie dwa Zrzeszenia działają pod presją programów naprawczych, a swoją nieudolność tłumaczą tym, że to nie my jesteśmy winni, tylko Ci co byli…Tyle że Ci nowi, sami mają dużo za uszami. Skali nieprawidłowości jest tak olbrzymia, że to umyka. Mamy kryzys zaufania, do elit, które tworzą te same grypy ludzi o wątpliwej przeszłości i kompetencjach.

Ciekawe oceny Sz. P. Prez. J. Sochy (PwC) opublikował alebank.pl

Wiceprezes PwC Sz. P. J. Socha: „Polska przyjmuje szereg rozwiązań w wersji bardziej restrykcyjnej aniżeli jest to wymagane przez zapisy dyrektyw #UE, w efekcie, jesteśmy pozornie bezpieczniejsi, ale zarazem nieporównanie mniej konkurencyjni „. 

Dlaczego w Polsce uruchomienie domu maklerskiego czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych musi trwać 2 lata, podczas gdy na przykład w Luksemburgu proces ten jest nieporównanie krótszy? Takie kwestie jak wymogi kapitałowe dla banków udzielających kredyty frankowe również nie wynikają z prawa wspólnotowego

Źródło: https://alebank.pl/egoizm-gospodarczy-nie-jest-lekarstwem-na-rosnaca-liczbe-regulacji/?id=276098&catid=25925&fbclid=IwAR3kFJGB2_3UCd_H77IYJnvTt5TE4Hly2uUYosDaC288QUrdpQ-6BipM4fY

money.pl: „NBP odkrywa karty. Ma 2,5 mld zł straty i miliard złotych mniej w złocie”

Za money.pl: „Mimo spadku zatrudnienia, koszty wynagrodzeń w banku wzrosły o 9 mln zł.”

Jak donosi portal money.pl, spadek rezerw złota nie wynika ze zmniejszenia jego ilość, a ze spadku wartości spowodowanego niekorzystną zmianą kursów walut. Również ujemy wynik (-2,5 mld) – jak twierdzi money.pl – wynika przede wszystkim z niekorzystnej sytuacji kursowej: „Strata NBP wyniosła dokładnie 2 mld 524 mln 935,6 zł. Wynikała przede wszystkim z niekorzystnych zmian kursów walut. Zdecydowaną większość aktywów NBP stanowią rezerwy dewizowe.” Tak, czy owak – dywidendy do budżetu w tym roku nie będzie… Na pocieszenie można dodać, że i tak najcenniejszym zasobem NBP są jego brylantowej jakości kadry 🙂. Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/raport-finansowy-nbp-wyniki-strata-rezerwy,74,0,2405194.html?fbclid=IwAR1sFZMF_nrQMx_kf0asq6h_9QRzXD0PC3FVrNpWkQiuZA_nuUOLHkfmZ_o

Najbliższe szkolenia z IT i ochrony informacji

11.03 Podstawy użytkowania systemu Linux w środowiskach serwerowych – warsztaty (dr T. Wasiak, Kerberos)

12.03 Zabezpieczanie systemów Linux – warsztaty (dr T. Wasiak, Kerberos)

11.03 Technologie sieciowe i bezpieczeństwo IT (dr A. Sadowski, Kerberos)

12.03 Systemy firewall i VPN (dr A.Sadowski, Kerberos)

18.03 Wdrożenie dyrektywy PSD2 w Banku Spółdzielczym (A. Dubis, Podkarpacki BS)

Tu szczegółowe informacje: http://www.kerberos.pl/szkoleniaBS.pdf

Dotychczas opublikowane na stronach OBBS wyniki badań naukowych

Dotychczas na stronach Fundacji Naukowej OBBS (www.obbs.pl) opublikowany został cykl artykułów opisujących wyniki badań dotyczących dwóch kategorii tematycznych:

  • centralizacja core’owych systemów IT BS-ów w Bankach zrzeszających
  • wsparcie świadczone przez Banki zrzeszające na rzecz BS-ów w zakresie zakupów systemów i rozwiązań IT. 

Publikacje te dostępne są pod adresem: www.obbs.pl  Sukcesywnie na stronach Fundacji Naukowej OBBS pojawiać się będą kolejne publikacje prezentujące wyniki prowadzonych badań.

Ankieta badawcza OBBS (15 II, g. 18:42)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Brak realnych perspektyw ekonomicznego funkcjonowania,zbyt duże zaangażowanie polityczne przedstawicieli SKOK.

Ankieta badawcza OBBS (15 II, g. 18:05)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Brak zgody KNF na rozpoczęcie działalności operacyjnej PBA jest wbrew prawu, wbrew głoszonej przez obecne władze publiczne dobrowolności zrzeszeń. Jest natomiast na rękę bankom komercyjnym i dotychczasowym zrzeszeniom. Władze w tym KNF dążą do zagonienia wszystkich bsów do jednego zrzeszenia BGŻ – bis i wyeliminowania spółdzielczości z rynku bankowego wbrew woli spółdzielców. Rynek bankowy powinien zachować spółdzielczość, ponieważ konkurencyjność zawsze jest dla rynku uzdrawiająca. Wszystkie wielkie molochy-korporacje posiadają wiele negatywnych cech i zachowań w stosunku zarówno dla klienta, pracownika jak i dla całej gospodarki i bezpieczeństwa Państwa jako „zbyt silne aby upaść”, ponadto wielkie banki komercyjne mają ogromny wpływ na polityków w tym także KNF np. ostatni wybór przewodniczącego KNF z PKO BP lub wypowiedzi Prezesa PKO BP z okazji 100 lecia.

Ankieta badawcza OBBS (15 II, g. 15:42)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Uwzględniając komunikat KNF po decyzji – PBA nie dostosował się w istotnych kwestiach do wymogów ustawy i rynku do prowadzenia działalności. Jego uruchomienie w sytuacji niedostosowania było by niebezpieczne i stanowiło istotne zagrożenie dla sektora bankowości spółdzielczej.

Ankieta badawcza OBBS (15 II, g.15:05)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Ze względów ekonomicznych,oraz zbyt dużego wpływu polityków sprzyjających
między innymi obniżenia progu kapitałowego, a także podejrzanej sympatii przedstawicieli kojarzonych ze SKOK-mi.

Jest już blisko 50 ankiet badania OBBS!

Badanie dotyczące opinii środowiska BS-owców na temat blokady KNF dla nowego zrzeszenia spotkało się z Państwa dużym zainteresowaniem. Kolejne ankiety spływają – jest już ich blisko 50! Będę je sukcesywnie publikował, po zakończeniu procesu ankietowania będzie dokonana analiza pozyskanych danych i opracowanie wyników. Publikacje podsumowujące zostaną zamieszczone na stronach Fundacji Naukowej „Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (www.obbs.pl).

Im więcej ankiet, tym bardziej miarodajne będzie badanie. Zapraszam więc kolejne osoby, które jeszcze nie wypełniły ankiety badawczej, do uczynienia tego. Z góry serdecznie dziękuję i podaję ponownie link do ankiety: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Treść ankiety badawczej dot. blokady przez KNF dla nowego zrzeszenia

Ankieta dot. badania opinii środowiskowej nt. blokady KNF dla utworzenia nowego zrzeszenia PBA zawiera jedynie dwa punkty:

  1. Respondent jest pytany o to, czy jego zdaniem wspomniana decyzja Komisji była słuszna, czy niesłuszna (może ew. wyrazić opinię, iż nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania).
  2. Ponadto respondent jest proszony o krótkie uzasadnienie odpowiedzi udzielonej na pytanie z p. 1.

Ankietę znaleźć można na portalu BS BLOG („Ankieta badawcza OBBS” w menu głównym portalu). Ankieta jest anonimowa, nie wymaga ujawniania tożsamości respondenta. Tu link do strony ankiety: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Zareagowaliście Państwo natychmiast – spływają ankiety badania OBBS

Zamieściłem informacje o najnowszym badaniu Fundacji OBBS ledwie przed godziną. Państwo zareagowaliście natychmiast – respondenci cały czas odpowiadają, ankiety spływają; kolejne będą publikowane sukcesywnie. Jak nazbiera się ich dostatecznie dużo, by były miarodajne, sporządzona będzie ich analiza, a jej wyniki zostaną opublikowane na stronach Fundacji Naukowej „Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (www.obbs.pl). Właśnie temu ma służyć OBBS – badaniu środowiskowej problematyki, w sposób obiektywny, miarodajny, nie ukierunkowany na osiąganie żadnych celów środowiskowej mikro-polityki.

Myślę, że Fundacja Naukowa OBBS przyda się społeczności polskich Banków Spółdzielczych, do tego, by ją regularnie wyposażać w rzetelną wiedzę na temat środowiskowej problematyki. Wiedzę, którą raczej trudno jest pozyskiwać na konwentach, forach czy konferencjach, gdzie dyskusja jest w odpowiedni sposób moderowana.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety badawczej OBBS

Na stronie „Ankieta badawcza OBBS” (menu główne portalu BS BLOG) znajduje się ankieta badawcza dot. blokady przez KNF utworzenia nowego zrzeszenia. Ankieta ma tylko 2 punkty; będę Państwu szczerze zobowiązany za jej wypełnienie – tu link do ankiety:
https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Opracowanie wyników badań będzie zamieszczone na stronach Fundacji Naukowej OBBS: http://www.bsblog.pl http://www.bsblog.pl

Ankieta badania OBBS z g. 14:02

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Kontrola urzędników z UKNF stwierdziła, że PBA S.A jest przygotowany do rozpoczęcia działalności jak również wszystkie warunki ustawowe i kapitałowe zostały spełnione, więc decyzja odmowna KNF była wydana z naruszeniem prawa, bez żadnych konkretnych zastrzeżeń, według własnego „widzimisię” biurokratów z KNF.

Ankieta badania OBBS z g. 12:39

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Pozostałe Zrzeszenia (już mocno rozwinięte ) mają problemy aby sprostać przeregulowanym wymaganiom rynku , sprostać nowym wdrożeniom np. przyszły PSD2. Apex miało tworzyć kilkanaście niedużych Banków w niezawsze zadowalającej kondycji. Gdzie TU i Kiedy ? miałby sprostać wymaganiom nadzorcy oraz konkurencji ?

Ankieta badania OBBS z g. 12:48

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi formalne to widzimisię Komisji nie powinno być czynnikiem decydującym o nieudzieleniu zgody.

Ankieta badania OBBS z g. 12:57

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: 1) powstanie banku apeksowego stanowi znakomita konkurencje do dotychczasowych zrzeszeń
2) trudna sytuacja finansowa zrzeszeń nie powinna być powodem blokowania samodzielności i samorządności BS-ów, podstawy spółdzielczości, której rzekomy brak był niejednokrotnie nam wytykany przez KNF
3) dotychczasowa formuła Banku zrzeszających raczej się nie sprawdziła, bo pomimo tego że są one rzekomą własnością BS-ów ale nie za bardzo liczą się ze zdaniem swoich właścicieli, Zarządy Banków Zrzeszających przy znamienitym wsparciu KNF działają nie licząc się ze zdaniem BS-ów i raczej prowadza politykę przeciwko samodzielności BS-ów.
4) powstanie apeksowego mogłoby zamienicie zniwelować dążenia KNF do likwidacji małych BS-ów, bo przecież taki jest zamysł

Ankieta badania OBBS z g. 13:12

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Kolejne zrzeszenie podzieliłoby i osłabiłoby bankowość spółdzielczą, a budowanie struktur od początku byłoby prawdopodobnie jeszcze mniej efektywne, niż restrukturyzacja obecnych banków zrzeszających.

Ankieta badania OBBS z g. 13:16

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Zbyt słaby kapitałowo by to był bank zrzeszający, organizacyjnie kulejący. Moim zdaniem była to próba prezesów tych banków aby być nadal „PREZESAMI”. Choć na to nie zasługują.

Ankieta badania OBBS z g. 13:23

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Jest to decyzja polityczna, zmierzająca do „uporządkowania” sektora i łatwiejszego jego nadzorowania. Warto jednakże zaznaczyć że utrzymanie nowego Zrzeszenia przy 50 bankach byłoby arcytrudne i rodziłoby dodatkowe ryzyka w sektorze.

Ankieta badania OBBS z g. 13:29

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Wydaje się, że tym działaniem KNF również dąży do centralizacji banków spółdzielczych – próby utworzenia przez banki nowego Zrzeszenia przeczą stanowisku KNF, ponieważ powstanie trzeciego Zrzeszenia może znacznie utrudnić centralizację. Inaczej liczą się z Tobą jak rozmawia się z pozycji Zrzeszenia, a inaczej jak rozmawia się z pozycji jednego Banku, więc najlepiej zabronić bankom zrzeszania się w nowe zrzeszenia przy jednoczesnym nakładaniu nowych obostrzeń. Zmiana/założenie zrzeszenia wiąże się bowiem z faktem, że obecne Zrzeszenia działają jak banki i każde potknięcie banku zrzeszenia powoduje, że płacą za to banki spółdzielcze – nie po to chyba powstały zrzeszenia. Zatem utworzenie nowego zrzeszenia, które rzeczywiście ma spełniać tylko i wyłącznie funkcję zrzeszającą może powodować, że coraz więcej banków spółdzielczych będzie się chciało wyrwać spod jarzma BPS’u czy SGB, a tym samym tworzyć nowe mniejsze zrzeszenia. Dlatego KNF przy pierwszej próbie takiego działania banków od razu ucina temat ze śmiesznym wytłumaczeniem w stylu „po co tworzyć nowe zrzeszenie skoro już dwa istnieją” – to tak jakby powiedzieć „po co otwierać drugi sklep skoro można zrobić zakupy w już istniejącym”.

Ankieta badania OBBS z g. 13:43

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: KNF naprawił swoją wcześniejszą decyzję, kiedy zgodę na uruchomienie wydano przy 2 głosach za i reszcie wstrzymujących się. Przyjęty model działania PBA to inaczej zgoda na samodzielne działanie bs-u bez wymaganej wielkości funduszy własnych.

Jest już pierwsza ankieta dot. blokady KNF dla nowego zrzeszenia

Pojawił się już pierwszy respondent; oto co napisał w ankiecie: Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Czysto apeksowy bank dostarcza usługi nie fokusując się na własne potrzeby przez co są one dopasowane i tańsze, bo realizowane dla grupy a nie w pierwszej kolejności dla siebie a w drugiej kolejności dla grupy. Kolejny argument to dywersyfikacja modeli i konkurencyjność, która w sposób naturalny dokona selekcji lepszego modelu, minimalizacji ryzyka centralizacyjnego, a co za tym idzie drogiego i nieefektynego modelu korpo obserwowanego w zestawieniu BPS a Bs’y, gdzie nie rzadko lepsze rozwiązania informatyczne takie jak workflow kredytowy (dopiero tworzony w BPS), lepsze bankowości elektroniczne (mobilne, responsywne), systemy intranetowe, obiegi decyzyjne i systemy analitycze … itd … wygrywają z drogimi systemami korpo.

Nowe badanie Fundacji Naukowej OBBS

Fundacja Naukowa „Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” realizuje nowe badanie środowiskowe. Tematem badania jest opinią środowiska BS-owców nt. zablokowania przez Komisję Nadzoru Finansowego inicjatywy ok. 50 Banków Spółdzielczych, polegającej na podjęciu próby utworzenia wokół Polskiego Banku Apeksowego S.A. nowego zrzeszenia.  Inicjatywa ta została zablokowana przez Komisję decyzją z dn. 27 listopada 2018. Fakt ten wywołał wiele kontrowersji i sprzecznych opinii w środowisku. Celem badania jest sprawdzenie, jak środowiskowa opinia publiczna ustosunkowała się do wspomnianej decyzji KNF.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij